CASCADE

Trajanje: 01.01.2020.-31.12.2022.

Nositelj: Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Partneri na projektu: Javna ustanova MORE I KRŠ, Grad Nin, Institut za oceanografiju i ribarstvo - Split

Kontakt osoba: Dujo Vlastelica, struč.spec.oec.

Proračun projekta: 5.817.547,00 EUR

Proračun Javne ustanove MORE I KRŠ: 145.358,00 EUR

     
Osnovni cilj projekta CASCADE je ojačati monitoring periske te implementirati sustav zahvata larvi periske u svrhu obnove populacije. Provesti mjere kontrole prodora invazivnih vrsta i ojačati svijest građana o bitnosti očuvanja ušća Cetine. Problematika pilot područja Ušće Cetine N2000 je stanište izmijenjeno ljudskim djelovanjem prvenstveno hidroenergetskim zahvatima na rijeci Cetini koji su izmijenili prirodni režim rijeke i donos materijala (pijeska) čime se znatno nepovratno utjecalo na močvarni ekosustav i znatno na morski ekosustav ušća. Potom nasipanje i izgradnja unutar slanog močvarnog ekosustava koji je skoro pa u potpunosti nestao. Danas se vrši redovito nasipanje Velike gradske plaže koja je turistička atrakcija međutim zahvat nasipanja je neadekvatno koncipiran jer utječe na morski ekosustav prvenstveno livade strogo zaštićene morske cvjetnice Cymodocea nodosa i druge sesilne organizme prvenstveno plemenitu perisku Pinna nobilis čiji je status ugroženosti porastao pojavom bolesti koja devastira njenu populaciju. Ustanova vrši monitoring periske na Ušću Cetine čija je populacija jedna od najguščih na Jadranu, pojedina polja imaju gustoću od čak 50 jedinki na 100 m2! Trenutačno stanje ukazuje na mortalitet od 2/5 jedinki. Uzroci smrtnosti još nisu dovoljno rasvijetljeni te je potrebno provesti dodatne aktivnosti očuvanja plemenite periske. U sklopu projekta CASCADE provode se se sljedeće aktivnosti:
1. Izvršiti će se sva potrebna mjerenja kemijsko- fizičkih parametara unutar zone kako bi se odredili ekološki uvjeti.
2. Popisati će se biološka raznolikost unutar ušća u svrhu razumijevanja hranidbenog lanca i drugih veza među organizmima koji obitavaju na ušću.
3. Ojačati će se monitoring periske.
4. Implementacija sustava zahvata larvi periske u svrhu obnove populacije.
5. Provođenje mjera kontrole prodora invazivnih vrsta poput plavog raka, caulerpe racemose i sl.
6. Jačanje svijesti građana o bitnosti očuvanja ušća Cetine putem obavijesnih ploča, edukacija djece u školama, izrada promotivnih materijala i medijskih istupa.