Skriveni habitati

Trajanje: 04.05.2018.-01.11.2021.

Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, mjera 6c.2.2.

Nositelj: Splitsko-dalmatinska županija

Partneri na projektu: Javna ustanova MORE I KRŠ, Općina Dugopolje, Grad Kaštela, Grad Split, Turistička zajednica Općine Dugopolje, Turistička zajednica Grada Kaštela, Turistička zajednica Grada Splita

Kontakt osoba: Stjepan Mekinić, prof.

Proračun projekta: 31.880.447,35 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 19.475.727,09 HRK

     

Cilj projekta je rješavanje problema neadekvatne valorizacije planine Mosor (dio Natura 2000) i spomenika prirode Masline u Kaštel Štafiliću te drugih elemenata prirodne baštine na Mosoru. Osim nedovoljne turističke valorizacije i prepoznatljivosti, problem je i slaba educiranost turista i lokalnog stanovništva o vrijednostima tih elemenata prirodne baštine zbog čega dolazi do izravne i neizravne ugroze životinjskih i biljnih vrsta i staništa. Projekt je orijentiran na edukaciju predškolske i školske djece s ciljem ranog razvoja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja prirodne baštine.

Projektni prijedlog osmišljen je da tako da formira multifunkcionalnu platformu za unaprjeđenje i valorizaciju prirodnog bogatstva prostora Mosora (koji čini ekološku mrežu Natura 2000 kroz HR2001352 Mosor te dijelom HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora), spomenika prirode Masline i Hrasta u Kaštelima kroz sustavnu interpretaciju koja bi omogućila održivo korištenje prirodne baštine. Kako bi se omogućila kvalitetna i adekvatna interpretacija prirodne baštine, ovaj Projektni prijedlog predviđa uspostavu Centra za posjetitelje i interpretacijski punkt „Maslina“ na kojim bi se na inovativan, multimedijalan i edukativan način prikazala bioraznolikost i georaznolikost projektnog područja, a ujedno i povećala njena turistička privlačnost i vidljivost na turističkom tržištu. Edukativna komponenta Centra za posjetitelje i interpretacijskog punkta „Maslina“ omogućila bi interpretaciju obilježja prirodne baštine projektnog područja, edukaciju posjetitelja o važnosti očuvanja krajobrazne, biološke i georaznolikosti, promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Nature 2000 te bi ujedno unaprijedila doživljaj posjetitelja kroz uporabu virtualne tehnologije bez stvaranja posjetiteljske opterećenosti zaštićenog područja. S druge strane, in situ interpretacija na prostoru Mosora predvidjela bi turistički infrastrukturu rekreacijskog i edukativnog karaktera koja bi omogućila direktan doticaj posjetitelja s elementima prirodne baštine koji nisu ugroženi. Realizacijom navedenih aktivnosti ujedno bi se stvorio i primjeren model upravljanja posjetiteljima koji nedostaje na promatranom području, a koji je iznimno nužan radi očuvanja bioraznolikost i jače primjene mjera zaštite, očuvanja i održivog razvoja prirodne baštine. Projektni prijedlog stoga je direktno usklađen s ciljem povećanja privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine jer omogućuje održivo korištenje prirodne baštine i održiv društveno-gospodarski razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini.


Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


"Sadržaj objave isključiva je odgovornost Splitsko-dalmatinske županije i partnera projekta „Skriveni habitati“ – Javne ustanove MORE I KRŠ, Općine Dugopolje, Grada Kaštela, Grada Splita, Turističke zajednice Općine Dugopolje, Turističke zajednice Grada Kaštela i Turističke zajednice Grada Splita.“