SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

VITTURI


Ovaj park po načinu i vremenu svoga nastanka, te sadržaju, ima puno sličnosti s nedalekim trogirskim parkom Garagnin-Fanfogna. I njemu je, također, potrebna rekonstrukcija, a ima i manji dio površine u privatnom vlasništvu. Ipak, bitna je razlika u odnosu na spomenuti slični park u Trogiru, u tome što se o Vitturiju, barem na jednoj temeljnoj razini, cijelo vrijeme brine grad Kaštela, ta park, unatoč manjkavostima, ipak funkcionira kao javna, uređena i održavana parkovna površina.