More i krš

Javna ustanova More i krš

IMPROVE RIVER LIFE

Dobrodošli u projekt posvećen očuvanju jedinstvene vrste Salmo obtusirostris/Salonitana, poznate kao mekousna pastrva/Solinka, koja je endemična i ugrožena vrsta prisutna isključivo u Hrvatskoj unutar Europske unije. Ovaj projekt fokusira se na spas ovih vrijednih riba koje obitavaju u rijekama Jadro i Vrljika.

Naša vizija obuhvaća implementaciju ključnih strategija usmjerenih na poboljšanje specifičnih staništa ovih rijeka. Glavni prioritet je osigurati povezanost rijeka unutar područja Natura 2000, eliminirajući umjetne prepreke koje su postale ozbiljna prijetnja širenju ove rijetke vrste. Nadalje, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo zadovoljili ekološke zahtjeve ove izuzetne ribe, pridonoseći njezinom dugoročnom očuvanju.

S posebnim fokusom na odabranim područjima Natura 2000, radimo na unaprjeđenju stanišnih uvjeta kako bismo podigli razinu očuvanosti vrste na lokacijama poput rijeka Jadro i Vrljika. Naš dugoročni cilj je osigurati opstanak ove vrste na biogeografskoj razini, čime će naši napori imati pozitivan utjecaj na budućnost ovih rijeka.

Ključna snaga ovog projekta leži u suradnji s pažljivo odabranim partnerima. Hrvatske vode, kao autoritet za upravljanje vodama, u zajedništvu sa stručnjacima s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta fokusiranim na očuvanje vrsta i staništa, te Javna ustanova “More i krš”, odgovorna za upravljanje projektnim područjima Natura 2000 te posebnim ihtiološkim rezervatima Jadro i Vrljika, ključni su partneri u provedbi ovog projekta. Ovaj projekt ostvaruje se pod nositeljem ovog projekta a to je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dodatno naglašavajući važnost našeg zajedničkog cilja.

Očekujemo dugoročne pozitivne učinke naše aktivnosti, omogućavajući kontinuirano upravljanje identificiranim aktivnostima čak i nakon završetka projekta. Vjerujemo da će poboljšana suradnja između sektora očuvanja prirode i upravljanja vodama rezultirati unaprjeđenim upravljanjem vrstama i staništima u budućnosti. Ovaj projekt postavlja čvrste temelje za značajno poboljšanje povezanosti rijeka Jadro i Vrljike.

 

Puno ime projekta

Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 vrste kroz poboljšanje riječne povezanosti

Akronim projekta( Skraćenica imena)

Improve river Life

Broj projekta

LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE/101114250

Datum početka projekta

01/09/2023

Datum kraja projekta

31/08/2028

Trajanje projekta

60 mjeseci

Vrijednost projekta

4 736 406.36€

Financiranje projekta od strane EU

3,552,302.00 € (75%)

FZOEU sufinanciranje

344.929,43 €

Poziv projekta

LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE – Priroda i bioraznolikost

Nositelj projekta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Partneri projekta

Javna ustanova More i krš, Prirodoslovno matematički fakultet-PMF ZG, Hrvatske vode

Ciljana Vrsta

Mekousna Solinka

Lokacije projekta

Rijeka Vrljika, Rijeka Jadro

Life logo.png                    Logotype_Natura_2000.png                    fzoeu-logo.svg                Logo Improve River LIFE

 

* Financira Europska unija. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili CINEA. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 * Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

5305154_fb_facebook_facebook logo_icon.png                 1161953_instagram_icon.png                LinkedIn                7693325_tiktok_social media_logo_apps_icon.png

English

Welcome to the project dedicated to the conservation of the unique species Salmo obtusirostris/Salonitana, known as the soft-mouthed trout/Solinka, which is an endemic and endangered species found exclusively in Croatia within the European Union. This project focuses on saving these valuable fish that inhabit the rivers Jadro and Vrljika.

Our vision includes the implementation of key strategies aimed at improving the specific habitats of these rivers. The main priority is to ensure the connectivity of rivers within the Natura 2000 areas, eliminating artificial barriers that have become a serious threat to the spread of this rare species. Furthermore, we will take additional measures to meet the ecological requirements of this exceptional fish, contributing to its long-term preservation.

With a special focus on selected Natura 2000 areas, we are working to enhance habitat conditions to raise the conservation level of the species in locations such as the rivers Jadro and Vrljika. Our long-term goal is to ensure the survival of this species at the biogeographical level, thereby having a positive impact on the future of these rivers.

The key strength of this project lies in collaboration with carefully selected partners. Croatian Waters, as the water management authority, in collaboration with experts from the Faculty of Science focused on species and habitat conservation, and the Public Institution “Sea and Karst,” responsible for managing the Natura 2000 project areas and the special ichthyological reserves of Jadro and Vrljika, are crucial partners in the implementation of this project. This project is carried out under the leadership of the Ministry of Economy and Sustainable Development, further emphasizing the importance of our common goal.

We expect long-term positive effects from our activities, enabling the continuous management of identified activities even after the project’s completion. We believe that improved collaboration between the nature conservation and water management sectors will result in enhanced management of species and habitats in the future. This project lays a solid foundation for a significant improvement in the connectivity of the rivers Jadro and Vrljika.

 

Project Full Name

Improving degree of conservation of Natura 2000 target species and habitat

types through improvement of river connectivity

Project Acronym

Improve river Life

Project number

LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE/101114250

Project Start Date:

01/09/2023

Project End Date

31/08/2028

Project Duration

60 months

Project Value

4 736 406.36€

EU Funding for the Project

3,552,302.00 € (75%)

FZOEU Funding

344.929,43 €

Project Call

LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE – Nature and Biodiversity

Project Lead partner

Croatian Ministry of Economy and Sustainable Development

Project partners

Public Institution Sea and Karst, Faculty of Science – University of Zagreb, Croatian Waters

Target Species

Soft-mouthed trout, Soft-mouthed trout “Solinka”

Project Locations

River Vrljika, River Jadro

Logo EU LIFE             Logotype_Natura_2000.png                  fond_logo_engl.png           Logo Improve River LIFE

* Funded by the European Union. The views and opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily reflect the official views of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 * This document was created with the financial support of the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency. The content of this document is the sole responsibility of the Ministry of Economy and Sustainable Development and under no circumstances can it be considered as a reflection of the position of the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency.

 

5305154_fb_facebook_facebook logo_icon.png                 1161953_instagram_icon.png                LinkedIn                7693325_tiktok_social media_logo_apps_icon.png

Skip to content