More i krš

Javna ustanova More i krš

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRISTUP INFORMACIJAMA Pritiskom na ikonu otvarate link ili dokument koji možete preuzeti. Službenik za informiranje Ana PerkovićPrilaz braće Kaliterna 1021 000 SplitTelefon: +385 21 332 322Email: ana.perkovic@moreikrs.hr Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija Odluka-o-imenovanju-Sluzbenika-za-informiranje.pdf […]

Skip to content