More i krš

Javna ustanova More i krš

LIFE PROJEKTI

Pregled prijašnjih i nadolazećih “Life” projekata Javne ustanove More i krš.

Puno ime projekta

Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i staništa Natura 2000 vrste kroz poboljšanje riječne povezanosti

 

Akronim projekta( Skraćenica imena)

Improve river Life

Datum početka projekta

01/09/2023

Datum kraja projekta

31/08/2028

Trajanje projekta

60 mjeseci

Vrijednost projekta

4 736 406.36€

Financiranje projekta od strane EU

3,552,302.00 € (75%)

Poziv projekta

LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE – Priroda i bioraznolikost

Nositelj projekta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Partneri projekta

Javna ustanova More i krš, Prirodoslovno matematički fakultet-PMF ZG, Hrvatske vode

Ciljana Vrsta

Mekousna pastrva, Mekousna pastrva Solinka

Lokacije projekta

Rijeka Vrljika, Rijeka Jadro


Dobrodošli u projekt posvećen očuvanju jedinstvene vrste Salmo obtusirostris/Salonitana, poznate kao mekousna pastrva/Solinka, koja je endemična i ugrožena vrsta prisutna isključivo u Hrvatskoj unutar Europske unije. Ovaj projekt fokusira se na spas ovih vrijednih riba koje obitavaju u rijekama Jadro i Vrljika.

 

Naša vizija obuhvaća implementaciju ključnih strategija usmjerenih na poboljšanje specifičnih staništa ovih rijeka. Glavni prioritet je osigurati povezanost rijeka unutar područja Natura 2000, eliminirajući umjetne prepreke koje su postale ozbiljna prijetnja širenju ove rijetke vrste. Nadalje, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo zadovoljili ekološke zahtjeve ove izuzetne ribe, pridonoseći njezinom dugoročnom očuvanju.

 

S posebnim fokusom na odabranim područjima Natura 2000, radimo na unaprjeđenju stanišnih uvjeta kako bismo podigli razinu očuvanosti vrste na lokacijama poput rijeka Jadro i Vrljika. Naš dugoročni cilj je osigurati opstanak ove vrste na biogeografskoj razini, čime će naši napori imati pozitivan utjecaj na budućnost ovih rijeka.

 

Ključna snaga ovog projekta leži u suradnji s pažljivo odabranim partnerima. Hrvatske vode, kao autoritet za upravljanje vodama, u zajedništvu sa stručnjacima s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta fokusiranim na očuvanje vrsta i staništa, te Javna ustanova “More i krš”, odgovorna za upravljanje projektnim područjima Natura 2000 te posebnim ihtiološkim rezervatima Jadro i Vrljika, ključni su partneri u provedbi ovog projekta. Ovaj projekt ostvaruje se pod nositeljem ovog projekta a to je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dodatno naglašavajući važnost našeg zajedničkog cilja.

 

Očekujemo dugoročne pozitivne učinke naše aktivnosti, omogućavajući kontinuirano upravljanje identificiranim aktivnostima čak i nakon završetka projekta. Vjerujemo da će poboljšana suradnja između sektora očuvanja prirode i upravljanja vodama rezultirati unaprjeđenim upravljanjem vrstama i staništima u budućnosti. Ovaj projekt postavlja čvrste temelje za značajno poboljšanje povezanosti rijeka Jadro i Vrljike.

 

 

Engleski

 

Welcome to the project dedicated to the conservation of the unique species Salmo obtusirostris/Salonitana, known as the soft-mouthed trout/Solinka, which is an endemic and endangered species found exclusively in Croatia within the European Union. This project focuses on saving these valuable fish that inhabit the rivers Jadro and Vrljika.

 

Our vision includes the implementation of key strategies aimed at improving the specific habitats of these rivers. The main priority is to ensure the connectivity of rivers within the Natura 2000 areas, eliminating artificial barriers that have become a serious threat to the spread of this rare species. Furthermore, we will take additional measures to meet the ecological requirements of this exceptional fish, contributing to its long-term preservation.

 

With a special focus on selected Natura 2000 areas, we are working to enhance habitat conditions to raise the conservation level of the species in locations such as the rivers Jadro and Vrljika. Our long-term goal is to ensure the survival of this species at the biogeographical level, thereby having a positive impact on the future of these rivers.

 

The key strength of this project lies in collaboration with carefully selected partners. Croatian Waters, as the water management authority, in collaboration with experts from the Faculty of Science focused on species and habitat conservation, and the Public Institution “Sea and Karst,” responsible for managing the Natura 2000 project areas and the special ichthyological reserves of Jadro and Vrljika, are crucial partners in the implementation of this project. This project is carried out under the leadership of the Ministry of Economy and Sustainable Development, further emphasizing the importance of our common goal.

 

We expect long-term positive effects from our activities, enabling the continuous management of identified activities even after the project’s completion. We believe that improved collaboration between the nature conservation and water management sectors will result in enhanced management of species and habitats in the future. This project lays a solid foundation for a significant improvement in the connectivity of the rivers Jadro and Vrljika.

 

Project Full Name

Improving degree of conservation of Natura 2000 target species and habitat

types through improvement of river connectivity

 

Project Acronym

Improve river Life

Project Start Date:

01/09/2023

Project End Date

31/08/2028

Project Duration

60 months

Project Value

4 736 406.36€

EU Funding for the Project

3,552,302.00 € (75%)

Project Call

LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE – Nature and Biodiversity

Project Lead partner

Croatian Ministry of Economy and Sustainable Development

Project partners

Public Institution Sea and Karst, Faculty of Science – University of Zagreb, Croatian Waters

Target Species

Soft-mouthed trout, Soft-mouthed trout “Solinka”

Project Locations

River Vrljika, River Jadro

Puno ime projekta

Turning Eradication Targets Into Durable Effects

(Pretvaranje ciljeva iskorjenjivanja u trajne učinke)

Akronim projekta (skraćenica imena)

LIFE22-NAT-IT- LIFE TETIDE

Datum početka projekta

01/09/2023

Datum kraja projekta

30/11/2028

Trajanje projekta

63 mjeseca

Vrijednost projekta

4 485 970.02€

Financiranje projekta od strane EU

2,691,582.00 € (60%)

Poziv projekta

LIFE-2022-SAP-NAT

Koordinator projekta

Ente Parco nazionale Arcipelago toscano (PNAT)

Partneri projekta

–       Universita degli studi di Firenze (UNIFI)

–       NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l (NEMO)

–       Regione Lazio (RL)

–       Comune di Villasimius (AMPCC)

–       Birdlife Malta (BLM)

–       Consorzio di gestione Area marina protetta di Tavolara Punta coda cavallo (AMPT)

–       Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

–       Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)

–       Udruga Biom (BIOM),

–       Comune di Ventotene (RNV)

–       Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području SDŽ More i krš (MKrs),

–       Universita degli studi di Palermo (UNIPA)

Ciljane vrste

kaukal, gregula

Lokacija projekta u Hrvatskoj

Natura 2000 područje Pučinski otoci HR 1000039

Zajedničko je cijelom projektu i svim brojnim partnerima tretiranje problema invazivnih vrsta na malim otocima, koje ozbiljno ugrožavaju autohtone vrste i biocenoze. Autohtone i invazivne vrste na pojedinim područjima razlikuju se donekle od partnera do partnera.

U fokusu hrvatskih partnera su dvije vrste pučinskih ptica – kaukali (Calonectris diomedea) i gregule (Puffinus yelkouan). U drugom planu je i sredozemni galeb (Ichthyaetus audouinii). Kaukali i gregule su izrazito maritimne, pučinske vrste, „daljnji rođaci“ albatrosa, koje većinu svoga vremena provode na moru, osim samoga gniježđenja, koje se odvija u rupama stijena na malim pučinskim otocima. Sredozemni galeb je rijetka vrsta galeba u Jadranu. Kao glavna ugroza populacija kaukala i gregula prepoznati su štakori na otocima gdje se ptice gnijezde, jer su jaja i mladi u gnijezdima praktično nezaštićeni od tih alohtonih, antropogeno naseljenih predatora. Stoga je i glavni cilj projekta na području pučinskih otoka unapređenje populacija dviju ciljanih vrsta putem eradikacije štakora na pojedinim otocima. Za takve akcije postoje već značajna iskustva (i u Hrvatskoj), koja pokazuju iznimno povoljne rezultate akcija uklanjanja štakora na populacije ciljanih vrsta. Područje odvijanja projekta u SDŽ može se otprilike definirati kao „trokut“ čiji su kutovi Vis, Palagruža i Jabuka, a većina terenskog rada se predviđa na Svecu i Palagruži.

CILJEVI:

Poboljšati status očuvanosti 3 vrste morskih ptica i 7 staništa od interesa za EU na 26 otoka u Sredozemnom moru.

LIFE TETIDE fokusiran je na očuvanje mediteranskih otoka (u Italiji, Malti i Hrvatskoj), sa širokim geografskim rasponom i visokim katalitičkim potencijalom, kroz:

1) biosigurnost u pogledu invazivnih stranih vrsta (IAS), kako bi se spriječio dolazak stranih invazivnih vrsta (glodavaca i biljaka), učinkovito otkrivanje i brz odgovor na moguće upade, kako bi se održali rezultati postignuti u ovom i prethodnim projektima;

2) nadogradnju iskustava iz prethodnih LIFE projekata kroz daljnje intervencije upravljanja stranim vrstama i privlačenje morskih ptica;

3) povećanje uključenosti otočnih zajednica u aktivne napore za očuvanje.

Glavna očekivana postignuća:

 • Zaštita kolonija Gregule (Puffinus yelkouan) i Hydrobates pelagicus melitensis (endemičnih sredozemnih morskih ptica) od invazije ili ponovne invazije štakora
 • Zaštita EU staništa, vrsta i ekosustava uklanjanjem štakora na otoku Palmarola te malim otocima u Hrvatskoj i Malti
 • Zaštita najveće EU kolonije Calonectris diomedea i populacije Brachypterus megacephalus (prvi projekt o ovoj ugroženoj vrsti, putem inovativne trajne kontrole glodavaca na dijelu otoka Linosa;
 • Poboljšanje statusa očuvanja 10 EU staništa oslobađanjem od pritiska invazivnih stranih biljaka (uglavnom Opuntia stricta);
 • Uspostava novih uzgajališta P. yelkouan i H. pelagicus na otocima u Italiji i Malti bez prisutnosti štakora putem privlačenja i postavljanja gnijezda;
 • Povećanje podrške otočnim zajednicama kroz uključivanje zajednice u projekte s relevantnim socijalno-ekonomskim koristima.
 

Aktivnosti usmjerene na replikaciju i katalitički potencijal uključuju jačanje mreže između europskih skupina koje djeluju u očuvanju morskih ptica, izradu zajedničkih smjernica i protokola (između korisnika i podržavajuće organizacije drugih članica EU) te izradu strategije bez štakora za mediteranske otoke u vezi s idućom fazom istrebljenja štakora i biološke sigurnosti.

Engleski

PROJECT LIFE TETIDE “Turning Eradication Targets Into Durable Effects” 

Total amount – 4.485.970,02 € 

Duration –   Start: 01/09/23  –  End: 30/09/2028

Partners

Coordinator partner: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT)

Beneficiary partners:  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Università di Firenze (UNIFI), Università di Palermo (UNIPA), NEMO Nature and Environment Management Operators Srl (NEMO), Regione Lazio (RL), Area Marina Protetta Capo Carbonara-Villasimius (AMPCC), Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo (AMPT), Comune di Ventotene (Area Marina Protetta Riserva Naturale Isole di Ventotene e Santo Stefano RNV), Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), BirdLife Malta (BLM), Udruga BIOM (BIOM), Javna Ustanova Za Upravljanje ZasticeNim Dijelovima Prirode na Podrucju Splitsko-Dalmatinske Zupanije More I Krs (MKrs)

Associated partner: Javna Ustanova Park Prirode Lastovsko Otocje (JUPPLO) will be associated partner to BIOM.

Cofinancer:  Parco Nazionale del Gargano, Bitzer Familienstiftung

Objectives:

Improve the conservation  status of 3 seabird species  and 7 habitats of EU interest on 26 islands in the Mediterrean sea.

LIFE TETIDE focuses on the conservation of Mediterranean Islands (in Italy, Malta and Croatia), with a wide geographical range and a high catalytic potential, trough:

1) invasive Alien Species (IAS) Biosecurity, to prevent IAS (rodents and plants) arrival, efficient detection and rapid response for potential incursions, to maintain results achieved in this and previous projects;

2) upscaling experiences from previous LIFE projects through further interventions of IAS management and attraction of seabirds;

3) upscaling the involvement of island communities in active conservation efforts.

Main expected results

 • Protection of rat-free colonies of Puffinus yelkouan and Hydrobates pelagicus melitensis (endemic Mediterranean seabirds) from rat invasion or reinvasion;
 • protection of EU habitats, species and ecosystems through rat removal on Palmarola and small islands of Croatia and Malta;
 • protection of the largest EU colony of Calonectris diomedea and of a population of Brachypterus megacephalus (first project on this Vulnerable and Annex II species) through innovative permanent rodent control on a sector of Linosa;
 • improvement of conservation status of 10 EU habitats through the release from the pressure of invasive alien plants (mainly Opuntia stricta);
 • establishment of new breeding sites of P. yelkouan and H. pelagicus on rat-free islands of Italy and Malta through attraction and nest boxes;
 • increase support of island communities through community engagement in projects with relevant socio-economic benefits.
 

Activities aimed to replication and catalytic potential include the strengthening of networking between EU groups active in seabird conservation, drafting of shared (among beneficiaries and supporting organization of other EU MS) guidelines and protocols and of a Mediterranean islands rat-free strategy concerning the next phase of rat eradications and biosecurity.

The actions foreseen in the WPs in LIFE TETIDE will be achieved in the following Mediterranean islands:

ITALY:

 • Tuscan Archipelago: Capraia (actions and biosecurity on plant IAS); Pianosa (biosecurity, artificial nests), Montecristo (biosecurity, artificial nests), Giannutri (biosecurity), Cerboli and Palmaiola (biosecurity, artificial nests).
 • Pontine Islands: Palmarola (new attempt of rat eradication), harbour areas at Ponza (biosecurity), Zannone (biosecurity), Ventotene (biosecurity, artificial nests), Santo Stefano (biosecurity, artificial nests)
 • Tavolara and surrounding islets (biosecurity, artificial nests)
 • Capo Carbonara Islands (biosecurity, artificial nests)
 • Linosa and Lampione (rat control)

 

CROATIA:

 • Lastovsko otočje (Lastovo Islands): Maslovnjaci islands, Rutvenjaci islands, Lukovci islands, Bratin (all a mix of biosecurity and eradication work); Zaklopatica (optimizing ongoing rat control)
 • Pučinski otoci (Pelagic Islands): Palagruža archipelago, Svetac (Sveti Andrija), Jabuka (rat eradication feasibility study)

MALTA:

 • Filfla u l-Gżejjer ta ‘ Madwarha (Filfla: biosecurity)
 • Rdumijiet ta’ Għawdex: Il-Ponta ta’ San Dimitri sal-Ponta ta’ Ħarrux (Fungus Rock: Rattus rattus eradication, biosecurity, nestboxes and attraction of P. yelkouan; Għarb sea cave: biosecurity and nestboxes and attraction of H. pelagicus)
 • Rdumijiet ta’ Għawdex: Ta’ Ċenċ (SPA) and L-inħawi ta’ Ta’ Ċenċ (SAC) (Ta’ Ċenċ Sea Cave: Biosecurity and attraction of H. pelagicus; SAC:plant IAS eradication)
 • Rdumijiet ta’ Malta: Wied Moqbol sal-Ponta ta’ Bengħisa SPA:Għar Ħasan: biosecurity and Rattus rattus control; nestboxes for P. Yelkouan
 
   
Skip to content