More i krš

Javna ustanova More i krš

Zahvaljujući EU projektu CASCADE na ušću rijeke Cetine koje je dio europske ekološke mreže Natura 2000 je postavljena multiparametarska sonda Aquatroll za mjerenje ekoloških uvjeta u moru. Sonda je instalirana od strane firme Plovput d.o.o. na oznaku za plić Velike gradske plaže u Omišu. Sonda kontinuirano mjeri temperaturu mora, slanost i otopljeni kisik, te su podaci putem Vulink sustava automatski vidljivi na serveru. Ovo je prvi takav sustav instaliran unutar prijelaznih voda rijeke Cetine i Jadranskog mora pa će tako dugoročna mjerenja ovih parametara moću ukazati na promjene koje nastaju u ovom dinamičnom ekosustavu koji je pod utjecajem klimatskih promjena. Glavni cilj projekta CASCADE je procijeniti kvalitetu morskih obalnih ekosustava u svrhu obnove staništa ugroženih vrsta te pružanje podrške integriranom upravljanju. Tako će praćenja ekoloških uvjeta u moru biti dobar pokazatelj uvjeta za obnovu populacije plemenite periske koja je od 2021. kritično ugrožena vrsta, te uz ostala praćenja koja je uspostavila Javna ustanova More i krš, pružiti smjernice za integrirano upravljanje obalnim pojasom Grada Omiša.

Više o projektu CASCADE možete čitati na slijedećoj poveznici: https://www.italy-croatia.eu/web/cascade

Skip to content