More i krš

Javna ustanova More i krš

Na temelju članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ i članka 5. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Javne ustanove, Ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: Viši stručni suradnik edukator – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • VSS (prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij prirodnog ili biotehničkog usmjerenja,
  • Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
  • Položena B kategorija za upravljanje motornim vozilima,
  • Znanje engleskog jezika
  • Osnovna informatička znanja

Opis posla:

Predlaže, osmišljava i sudjeluje u izradi edukativnih materijala, provodi edukativne programe u Centru za posjetitelje i na terenu, predlaže, osmišljava i sudjeluje u provedbi programa „škole u prirodi“, predlaže, osmišljava i sudjeluje u izradi poučnih staza i tabli te drugih poučnih sadržaja, surađuje sa školama i drugim obrazovnim ustanovama, priprema i provodi prezentacije programa edukacije i interpretacije, sudjeluje u izradi promotivnih materijala Centra za posjetitelje, sudjeluje u pisanju i provedbi godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja vezano za aktivnosti edukacije, te sudjeluje u izradi izvješća o njegovoj provedbi, obavlja poslove prezentacije, vođenja, edukacije i interpretacije prirodnih vrijednosti, priprema redovita izvješća o obavljenim poslovima, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja centra za posjetitelje, stručnog voditelja i ravnatelja.

Za prijavu treba priložiti:

  • Životopis iz kojeg je vidljivo radno iskustvo, razina znanja engleskog jezika i razina informatičkog znanja,
  • Motivacijsko pismo
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
  • Potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili ugovor o radu odnosno potvrda poslodavca, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo),
  • Preslik vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 03.09.2022. Prijave se podnose Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, putem pošte na adresu Prilaz braće Kaliterna 10, Split ili putem e-maila na domagoj.lazeta@moreikrs.hr s naznakom: „Za natječaj za Višeg stručnog suradnika edukatora“.

Kandidati koji podnesu potpune prijave, te koji zadovoljavaju propisane uvjete biti će pozvani na razgovor.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

Skip to content